top of page

Regulamin korzystania z usług Nasza Atlanta Agnieszka&Asia

Regulamin określa:
1. Zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez firmy Dietetyka
Joanna Grączewska i Agnes Agnieszka Wojciechowska, zwanych dalej usługodawcami.
2. Procedury wykonywania usług, konsultacji, sesji a także innych świadczeń oraz
zasady pracy z pacjentem, dalej usługobiorca.
3. Warunki odstąpienia od umowy.
4. Usługodawcy prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą:
a) Dietetyka Joanna Grączewska ul. Akademijna 6/33 05-110 Jabłonna, NIP: 5361759660.
b) Agnes Agnieszka Wojciechowska ul. Szkolna 31a 55-200 Oława, NIP: 9121282479.
5. Wykonywane usługi są świadczone osobiście przez Joanna Grączewska i Agnieszka Wojciechowska zwane dalej usługodawcami.
6. Usługodawca posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń a nadto działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw usługobiorcy, zasad etyki i poufności.
7. Usługodawca świadczy usługi:
a) konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych stacjonarnie,
b) konsultacji dietetycznych z rozpisaniem planów żywieniowych on- line,
c) edukacji żywieniowej, programy autorskie,
d) sesje EFT, sesje coachingu, warsztaty, kursy.
8. Konsultacje dokonywane przez Usługodawcę mają charakter prozdrowotny, natomiast nie zastępują porady lekarskiej i psychologicznej.
9. Konsultacja i rozpisany plan żywieniowy dostosowane są indywidualnie, z uwzględnieniem stanu zdrowia usługobiorcy, stylu życia oraz preferencji żywieniowych.
10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego, wybiórczego stosowania się do zaleceń usługodawcy.

Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia usługobiorcy może wpłynąć negatywnie na proces współpracy, a nawet zagrażać życiu i zdrowiu usługobiorcy.
11.Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez usługobiorcę skutku, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt, natomiast wykonywane są zgodnie z aktualną wiedzą i z najwyższą
starannością.

Warunki i zasady współpracy.
1. Usługobiorca zobowiązany jest do:
a) poinformowania usługodawcy o wszystkich jednostkach chorobowych, schorzeniach, dolegliwościach, przyjmowanych lekach i suplementacji,
b) zapłaty za wykonaną usługę na miejscu gotówkowo, kartą lub przelewem bankowym na rachunek najpóźniej w dniu świadczenia usługi,
c) w przypadku usługi on-line zapłaty określonej kwoty na wskazany rachunek bankowy maksymalnie do 3 dni po ustaleniu terminu konsultacji lub sesji. Wpłata na konto jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji. Płatności należy dokonać na konto podane w wiadomości email. W tytule imię
i nazwisko oraz rodzaj usługi,
d) do przeprowadzenia spotkań online potrzebny jest komputer stacjonarny, laptop,
tablet lub telefon komórkowy. Kluczowy jest dostęp do internetu, urządzenie musi posiadać kamerę oraz mikrofon, głośnik lub małe słuchawki,
e) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
f) do nieudostępniania osobom trzecim otrzymanych materiałów, diet, zaleceń,
które są efektem pracy usługodawcy. Plany żywieniowe i zalecenia przygotowywane są indywidualnie, przekazanie ich osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych.
2. Usługobiorca ma prawo do:

a) zyskania fachowej porady dietetycznej, sesji i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego,
b) przełożenia spotkania nie później niż 48 h przed planowanym terminem, spotkanie można odwołać lub przesunąć bezpłatnie jej termin do 48 godzin przed jej rozpoczęciem,
c) spotkanie odwołana/przekładana na mniej niż 48 godzin przed jej terminem
jest płatna mimo, że się nie odbyła gdyż czas spotkania został zarezerwowany. Zapłata za sesję oznacza akceptację powyższych zasad,
d) otrzymania rozpisanego indywidualnie planu żywieniowego nie później niż 7 dni roboczych od odbytej wizyty, chyba że inaczej ustalono podczas konsultacji,
e) otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące planu żywieniowego drogą mailową, SMS, poczty elektronicznej, jeżeli mogą być udzielone w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługodawca odpowiada na pytania w najwcześniejszym możliwym czasie, w dni powszednie, w godzinach otwarcia poradni.
3. Usługodawca ma obowiązek:
a) rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz konsultacje pacjenta i sesji eft i coachingu,
b) przygotować na podstawie wyników spotkań i uzupełnionego kwestionariusza plan żywieniowy w czasie 14 dni roboczych, chyba że na wizycie ustalono inaczej,
c) zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące wyników pracy z pacjentem, w tym stanu jego zdrowia.
4. Reklamacje:
a) zgłoszenia reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres dietetyka_szs@wp.pl, naszaatlanta@gmail.com,
b) usługodawca zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni,
c) w przypadku gdy reklamacja Usługobiorcy uznana zostanie za zasadną Usługodawca może zaoferować usługobiorcy inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Usługobiorcę usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić Usługobiorcy część lub całość wniesionej przez Usługobiorcę opłaty,
d) w przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną uiszczona kwota za usługę lub pakiet usług nie jest zwracana.

5. Prawa autorskie:
a) wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Nasza Atlanta www.naszaatlanta.com dalej zwanego Administratorem są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.,
b) zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Nasza Atlanta www.naszaatlanta.com bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie,
c) zabronione jest nagrywanie spotkań i udostępnianie nagrań osobą trzecim,
d) zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć www.naszaatlanta.com i wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

bottom of page